DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Ειδικά κεφάλαια ανόργανης χημείας
Συγγραφείς:Μπεάζη Κατσιώτη, Μαργαρίτα
Κριτικός Αναγνώστης: Όξενκιουν Πετροπούλου, Μαρία
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΩΝ ΣΤΗ ΓΗ
ΑΡΧΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΥΚΤΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Σε αυτό τον δύσκολο καιρό της Κρίσης (τόσο σε επίπεδο οικονομικό αλλά και σε αξιών/ηθικής), η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η αξιοποίηση του Ελληνικού Ορυκτού Πλούτου είναι μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες για την Κοινωνία μας. Έχοντας τα παραπάνω υπόψιν, τα ελληνικά Βιομηχανικά Ορυκτά / Πετρώματα (Μπετονίτης, Χουντίτης, Χαλαζίας, Ζεόλιθος, Βωξίτης, Λατερίτες, Ελαφρόπετρα, Περλίτης, Λιγνίτης, Σφαλερίτης, Χαλκοπυρίτης, Γαληνίτης, Ασβεστόλιθος) και η αξιοποίηση αυτών λαμβάνει ιδιαίτερη βαρύτητα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μέτρα, όσον αφορά:
Ι. την Νομοθεσία: α. Κώδικας Μεταλλευτικών και Λατομικών Έργων -ΚΜΛΕ, β. Σχέδιο Νόμου για Υδρογονάνθρακες, γ. Ένταξη Ελλάδας σε Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για Πρώτες Ύλες (ευρωπαϊκή επιλογή 13 κρίσιμων ορυκτών: Sb, Be, Co, Ga, Ge, In, Mg, Nb, Ta, Sn, σπάνιες γαίες, φθορίτης, γραφίτης).
ΙΙ. την χάραξη κατάλληλου αναπτυξιακού μοντέλου στην αξιοποίηση γεωθερμίας, μετάλλων, υδρογονανθράκων του υπεδάφους της χώρας για την έξοδο από την ύφεση.
Οι παραπάνω Βασικοί Πυλώνες της Γνώσης και της Έρευνας μελετώνται στο παρόν σύγγραμμα υπό το πρίσμα των παρακάτω θεματικών περιοχών:
- Προέλευση των στοιχείων. Κατανομή των στοιχείων στη Γη.
- Μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων των στοιχείων που απαντώνται στα βιομηχανικής σημασίας Ελληνικά ορυκτά.
- Χημικοί δεσμοί.
- Κρυσταλλική δομή. Ιδιότητες στερεών ενώσεων.
- Αρχές κρυσταλλογραφίας. Ατέλειες δομής.
- Συσχέτιση κρυσταλλικής και ηλεκτρονιακής δομής, με τις οπτικές, θερμικές, μηχανικές ιδιότητες, των ανοργάνων ενώσεων.
- Σχηματισμός ορυκτών και πετρωμάτων.
- Κατάταξη και Φυσικές/Μηχανικές ιδιότητες αυτών.
- Βιομηχανικής σημασίας ορυκτά και πετρώματα.
- Προσμίξεις στα ορυκτά. Δυνατότητες ποιοτικής αναβάθμισης.
- Παράγοντες που επηρεάζουν την βιομηχανική σύνθεση με πρώτες ύλες ορυκτά και πετρώματα.
- Βιομηχανικά ορυκτά – πετρώματα.
- Μελέτη ορυκτών – πετρωμάτων μεγάλης βιομηχανικής σημασίας στον Ελλαδικό Χώρο.
- Νομικό Πλαίσιο Προϊόντων Δομικών Κατασκευών – Οδηγίες – Πρότυπα – Σήμα CE.
Πίνακας Περιεχομένων: 
Δομή της Γης, κατανομή των χημκών στοιχείων στην γη, διαγράμματα φάσεων, χημικοί δεσμοί και χημεία ορυκτών. Κρυσταλλογραφία, ανάπτυξη κρυστάλλων, κρυσταλλικά συστήμτα και κρυσταλλικά πλέγματα, κρυσταλλική δομή, αταξίες κρυσταλλικής δομής, στερεά διαλύματα, διευθύνσεις και επίπεδα κρυστάλλων. Φυσικές ιδιότητες, μηχανικές, θερμικές, οπτικές, ηλεκτρικές, μαγνητικές των υλικών. Ορυκτά, πυριτικά και μη-πυριτικά ορυκτά, πετρώματα, φυσικομηχανικές ιδότητες των πετρωμάτων. Χαρτογράφηση ορυκτού πλούτου της Ελλάδας, χρήσεις των ορυκτών και των πετρωμάτων του Ελλαδικού χώρου. Νομικό πλαίσιο, εθνικό και Ευρωπαϊκό. Ορολογία. Βιβλιογραφία.
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Σύγγραμμα
URI: http://hdl.handle.net/11419/3472
ISBN: 978-960-603-345-2
ID Ευδόξου: 320255
Βιβλιογραφική Αναφορά:Μπεάζη Κατσιώτη, Μ., 2015. Ειδικά κεφάλαια ανόργανης χημείας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3472
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελείται από: 1. Δομή της Γης
2. Χημικοί Δεσμοί
3. Κρυσταλλογραφία
4. Φυσικές Ιδιότητες
5. Ορυκτά
6. Πετρώματα
7. Περιγραφή Ορυκτών Πόρων της Ελλάδας
8. Νομοθεσία Μεταλλευμάτων, Λατομικών Ορυκτών, Προϊόντων Δομικών Κατσκευών
Χωρική Κάλυψη: Ελλάδα
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Σχετικά Μαθήματα: 
1. ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
2. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
3. ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ]
4. ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ]
5. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ]
6. Εργαστήριο Προχωρημένης Ανόργανης Χημείας [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ]
7. ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ]
8. ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ [ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ]
9. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ [ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ]
10. ΓΕΝΙΚΗΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ [ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ]
Γλωσσική Επιμέλεια: Όξενκιουν, Ελένη Ελισσάβετ
Τεχνικές Απαιτήσεις: Λειτουργικό Windows XP ή πιό σύγχρονο
Έκδοση: 1η έκδοση
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική

Thumbnail

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF8,85 MBΠροέλευση και κατανομή των χημικών στοιχείων στην Γη. Μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων των στοιχείων που απαντώνται στα βιομηχσνικής σημασίας ορυκτά και πετρώματα της Ελλάδας.KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA