Προέλευση και κατανομή των χημικών στοιχείων στην Γη. Μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων των στοιχείων που απαντώνται στα βιομηχσνικής σημασίας ορυκτά και πετρώματα της Ελλάδας.Adobe PDF (8.85 MB)
Brochure
Download
Title Details:
Special Topics in Inorganic Chemistry
Authors: Beazi Katsioti, Margarita
Reviewer: Ochsenkuehn Petropoulou, Maria
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > CHEMISTRY > INORGANIC CHEMISTRY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > GEOPHYSICS AND ENVIRONMENTAL PHYSICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > CHEMISTRY > INORGANIC CHEMISTRY > STRUCTURE OF INORGANIC COMPOUNDS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > EARTH MATERIALS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MINING AND METALLURGICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > MINERALOGY
Keywords:
Origin
Distribution And Formation Of The Main Elements On Earth
Basic Principles Of Crystallography
Correlation Between Crystal Structure And Properties Of Inorganic Compounds
Formation Of Minerals And Rocks
Classification And Properties Of Rocks
Impurities In Minerals
Crystallographic Defects
Solid Solutions
Utilization Of Greek Mineral Resources
Sustainable Development
Legislation
Description:
Abstract:
Σε αυτό τον δύσκολο καιρό της Κρίσης (τόσο σε επίπεδο οικονομικό αλλά και σε αξιών/ηθικής), η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η αξιοποίηση του Ελληνικού Ορυκτού Πλούτου είναι μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες για την Κοινωνία μας. Έχοντας τα παραπάνω υπόψιν, τα ελληνικά Βιομηχανικά Ορυκτά / Πετρώματα (Μπετονίτης, Χουντίτης, Χαλαζίας, Ζεόλιθος, Βωξίτης, Λατερίτες, Ελαφρόπετρα, Περλίτης, Λιγνίτης, Σφαλερίτης, Χαλκοπυρίτης, Γαληνίτης, Ασβεστόλιθος) και η αξιοποίηση αυτών λαμβάνει ιδιαίτερη βαρύτητα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μέτρα, όσον αφορά:
Ι. την Νομοθεσία: α. Κώδικας Μεταλλευτικών και Λατομικών Έργων -ΚΜΛΕ, β. Σχέδιο Νόμου για Υδρογονάνθρακες, γ. Ένταξη Ελλάδας σε Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για Πρώτες Ύλες (ευρωπαϊκή επιλογή 13 κρίσιμων ορυκτών: Sb, Be, Co, Ga, Ge, In, Mg, Nb, Ta, Sn, σπάνιες γαίες, φθορίτης, γραφίτης).
ΙΙ. την χάραξη κατάλληλου αναπτυξιακού μοντέλου στην αξιοποίηση γεωθερμίας, μετάλλων, υδρογονανθράκων του υπεδάφους της χώρας για την έξοδο από την ύφεση.
Οι παραπάνω Βασικοί Πυλώνες της Γνώσης και της Έρευνας μελετώνται στο παρόν σύγγραμμα υπό το πρίσμα των παρακάτω θεματικών περιοχών:
- Προέλευση των στοιχείων. Κατανομή των στοιχείων στη Γη.
- Μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων των στοιχείων που απαντώνται στα βιομηχανικής σημασίας Ελληνικά ορυκτά.
- Χημικοί δεσμοί.
- Κρυσταλλική δομή. Ιδιότητες στερεών ενώσεων.
- Αρχές κρυσταλλογραφίας. Ατέλειες δομής.
- Συσχέτιση κρυσταλλικής και ηλεκτρονιακής δομής, με τις οπτικές, θερμικές, μηχανικές ιδιότητες, των ανοργάνων ενώσεων.
- Σχηματισμός ορυκτών και πετρωμάτων.
- Κατάταξη και Φυσικές/Μηχανικές ιδιότητες αυτών.
- Βιομηχανικής σημασίας ορυκτά και πετρώματα.
- Προσμίξεις στα ορυκτά. Δυνατότητες ποιοτικής αναβάθμισης.
- Παράγοντες που επηρεάζουν την βιομηχανική σύνθεση με πρώτες ύλες ορυκτά και πετρώματα.
- Βιομηχανικά ορυκτά – πετρώματα.
- Μελέτη ορυκτών – πετρωμάτων μεγάλης βιομηχανικής σημασίας στον Ελλαδικό Χώρο.
- Νομικό Πλαίσιο Προϊόντων Δομικών Κατασκευών – Οδηγίες – Πρότυπα – Σήμα CE.
Table of Contents:
Earth structure, distribution of chemical elements in the earth, phase diagrams, chemical bonds and mineral chemistry. Crystallography, crystal development, crystal systems and crystal lattices,crystal structure, crystal defects, solid solutions, crystalographic directions and crystallographic planes. Physical properties, mechanical properties, thermal properties, optical properties, electrical and magnetic properties. Minerals, silicate and non-silicate, rocks and their physical and mechanical properties. Mapping the minerals of Greece, uses of the coumtry's minerals and rocks. National and European Legislation. Terminology. Bibliography.
Linguistic Editors: Ochsenkuehn, Eleni Elissavet
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-345-2
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Spatial Coverage: Greece
Handle http://hdl.handle.net/11419/3472
Bibliographic Reference: Beazi Katsioti, M. (2015). Special Topics in Inorganic Chemistry [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://hdl.handle.net/11419/3472
Language: Greek
Consists of: 1. Earth structure
2. KRYSTALLOGRAPHY
3. PHYSICAL PROPERTIES
4. Minerals
5. Rocks
6. Description of Greek Mineral Wealth
7. Legislation
8. Chemical Bonds
Technical Requirement: Operating system: Windows XP and later editions
Version: 1st edition
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions