Νομοθετικό πλαίσιο μεταλλευμάτων - ορυκτών - πετρωμάτων και των δομικών προϊόντων που προκύπτουν από αυτάAdobe PDF (124.73 kB)
Title Details:
Legislation
Authors: Beazi Katsioti, Margarita
Reviewer: Ochsenkuehn Petropoulou, Maria
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > CHEMISTRY > INORGANIC CHEMISTRY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > EARTH MATERIALS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > LEGAL SCIENCES > INTERNAL LAW > TECHNICAL LEGISLATION
Keywords:
Utilization Of Greek Mineral Resources
Sustainable Development
Legislation
Building Construction Materials
Description:
Abstract:
Στο όγδοο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάγκη της εθνικής πολιτικής αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας, με την γνώση και εφαρμογή/τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας (εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς). Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στις διατάξεις του ΚΜΛΕ, στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τις Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες, το Σχέδιο Νόμου για τους Υδρογονάνθρακες και του Νόμου 4014 για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση.

Επίσης, παρουσιάζονται τα κάτωθι:
- Νομικό Πλαίσιο Προϊόντων Δομικών Κατασκευών – Εναρμόνιση Εθνικής Νομοθεσίας με Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία 89/106.
- Π.Δ. 334/1994 (Ενσωμάτωση Οδηγίας 89/106 στο Εθνικό Νομικό Πλαίσιο και βάσει του Π.Δ. 334 τα Δομικά Προϊόντα έχουν το - Σήμα CE και επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση).
- Κανονισμός 765/2008 (Εποπτεία Αγοράς Δομικών Προϊόντων).
- Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα Δομικά Προϊόντα (Κανονισμός 305/2011).
Linguistic Editors: Ochsenkuehn, Eleni Elissavet
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Spatial Coverage: Greece
Handle http://hdl.handle.net/11419/3479
Bibliographic Reference: Beazi Katsioti, M. (2015). Legislation [Chapter]. In Beazi Katsioti, M. 2015. Special Topics in Inorganic Chemistry [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 7. http://hdl.handle.net/11419/3479
Language: Greek
Is Part of: Special Topics in Inorganic Chemistry
Technical Requirement: Operating system: Windows XP and later editions
Typical Learning Time: PT10H00M00S
Version: 1st Edition
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions