DSpace

Όροι Χρήσης

Περιγραφή Του Αποθετηρίου

Το παρόν Αποθετήριο είναι ένα Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα», εφεξής Ε.Α.Η.Σ.Β., η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Ορισμοί

Περιεχόμενο: Στο περιεχόμενο του Αποθετηρίου συμπεριλαμβάνονται τα τεκμήρια, οι βάσεις δεδομένων, το λογισμικό καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το αρ. 2 του Ν. 2121/1993, όπως εκάστοτε ισχύει. Επίσης, στο περιεχόμενο του Αποθετηρίου περιλαμβάνονται οι ανακοινώσεις, τα έγγραφα (τεχνικού, νομικού, διαχειριστικού ή διοικητικού περιεχομένου) που αναρτούν οι διαχειριστές του και οι υπηρεσίες που εν γένει παρέχονται από αυτό.

Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης: Ως Αποθετήριο Aνοικτής Πρόσβασης ορίζεται η ψηφιακή βάση δεδομένων στην οποία συλλέγονται, αποθηκεύονται, συντηρούνται και διανέμονται σε ψηφιακή μορφή πρωτότυπα πνευματικά έργα, τα οποία διατίθενται στο κοινό με άδειες ανοικτού περιεχομένου.

Χρήστης: Ως χρήστης του παρόντος Αποθετηρίου νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο του Αποθετηρίου, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως να καταχωρίσει τα ατομικά του στοιχεία για τη δημιουργία προσωπικών κωδικών.

Ψηφιακό Τεκμήριο: Ως ψηφιακό τεκμήριο ορίζεται η ψηφιακή αποτύπωση της πνευματικής εργασίας ενός δημιουργού (π.χ. κείμενο, εικόνες, γραφήματα, οπτικό ή ακουστικό ή οπτικοακουστικό υλικό) που διαθέτει στη συλλογή του το Αποθετήριο και παραχωρείται από τον καταθέτη προς αναπαραγωγή. Τα τεκμήρια του παρόντος Αποθετηρίου διακρίνονται σε: α) πρωτογενές συγγραφικό υλικό (π.χ. ηλεκτρονικά βιβλία και ηλεκτρονικές σημειώσεις), β) μαθησιακά αντικείμενα, ήτοι σε εκπαιδευτικό υλικό που είτε συνοδεύει το πρώτο αρχείο είτε εκπορεύεται είτε είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο από αυτό (βλ. κεφάλαιο, εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό, πίνακες, χάρτες, διαδραστικά αντικείμενα κ.ά.) και γ) περιγραφικά μεταδεδομένα, που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση, αναζήτηση και ενδεχομένως ανάκτηση του τεκμηρίου (π.χ. ονομ/μο συγγραφέα, τίτλος, περίληψη κ.ά).

Μεταδεδομένα: Ως μεταδεδομένα νοούνται τα δεδομένα περιγραφής των ψηφιακών τεκμηρίων τα οποία σε πρώτο στάδιο καταχωρίζονται από τους καταθέτες και, εν συνεχεία, διορθώνονται ή συμπληρώνονται από τους διαχειριστές του Αποθετηρίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή τους, η κατάταξή τους σε θεματικές κατηγορίες και, περαιτέρω, η αναζήτηση και ο εντοπισμός τους από τους χρήστες.

Πρόσβαση: Ο όρος πρόσβαση δεν περιλαμβάνει μονάχα την ανάγνωση των τεκμηρίων του Αποθετηρίου αλλά και την εξαγωγή (downloading) ή/και επαναχρησιμοποίηση αρχείων (διάθεση του περιεχομένου του Αποθετηρίου π.χ. με διανομή ψηφιακών αντιγράφων), συμφώνως με τους περιορισμούς της άδειας χρήσης βάσει της οποίας διαθέτει το έργο του ο δημιουργός/δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

Καταθέτης: Καταθέτης θεωρείται κάθε χρήστης στον οποίο δίδεται το δικαίωμα κατάθεσης τεκμηρίων στο ηλεκτρονικό Αποθετήριο. Ειδικότερα, στο παρόν Αποθετήριο ο καταθέτης συνήθως ταυτίζεται με τον Κύριο Συγγραφέα (ήτοι τον συγγραφέα, τον έναν εκ των συγγραφέων σε έργο συνεργασίας ή το συντονιστή ενός συλλογικού έργου) του εκάστοτε κατατιθέμενου τεκμηρίου και, κατ' επέκταση, με το δημιουργό. Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση που ο καταθέτης δεν είναι ο δημιουργός του τεκμηρίου, θα πρέπει να έχει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επ’ αυτού.

Γενικοί Όροι

  1. Κάθε χρήστης του Αποθετηρίου «Κάλλιπος» οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους της Σύμβασης χρήσης που ακολουθεί, πριν από την είσοδό του στο δικτυακό τόπο http://repository.kallipos.gr του Αποθετηρίου και την όποια χρήση του περιεχομένου του και των παρεχόμενων υπηρεσιών του, και, σε περίπτωση διαφωνίας, να απόσχει. Η είσοδος του χρήστη στο δικτυακό τόπο του Αποθετηρίου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Σύμβασης χρήσης που ακολουθεί και τη δέσμευσή του, έναντι των κάτωθι φορέων.
  2. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους παρόντες όρους της Σύμβασης χρήσης, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, αναρτώντας σχετική ενημέρωση στον παρόντα ιστότοπο, οι δε χρήστες οφείλουν, κάθε φορά που χρησιμοποιούν το Αποθετήριο της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β., να παρακολουθούν τις σχετικές ενημερώσεις και, εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της εν λόγω συμφωνίας, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Υποχρεώσεις/Ευθύνη Χρήστη του Αποθετηρίου

Ο χρήστης του Αποθετηρίου «Κάλλιπος» οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτού και σε σχέση με αυτόν. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια της χρήσης του Αποθετηρίου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών που αντίκεινται στη NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ). Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της Σύμβασης χρήσης ή της ισχύουσας νομοθεσίας, ο Σ.Ε.Α.Β. δύναται να επιβάλει προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της πρόσβασης του παραβάτη-χρήστη. Τέλος, σε περίπτωση που ασκηθεί ένδικο βοήθημα ή μέσο, συνεπεία οποιασδήποτε μορφής παράβασης του χρήστη, ο ίδιος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να καταβάλει στο Σ.Ε.Α.Β. οποιαδήποτε αποζημίωση, χρηματική ικανοποίηση ή όποια άλλη δαπάνη υποχρεωθει να καταβάλει σε τρίτο ζημιωθέντα, νομιμοτόκως από την ημερομηνία καταβολής αυτής στο δικαιούχο έως την εξόφληση.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» αποτελεί μια συλλογή έργων αποκλειστικός δικαιούχος της οποίας είναι ο Σ.Ε.Α.Β. και η οποία, ως πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, προστατεύεται από το ν. 2121/1993 (Α’ 25) «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως από την Οδηγία 96/9/ΕΚ «σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων».

Κάθε έργο λόγου, τέχνης ή επιστήμης που περιλαμβάνεται στο Αποθετήριο «Κάλλιπος» αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, και ως εκ τούτου προστατεύεται από τις διατάξεις του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων» και το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο. Τα εν λόγω έργα διατίθενται από το Σ.Ε.Α.Β. στους χρήστες του παρόντος Αποθετηρίου ως εξής: πρώτον, με τους όρους των ελληνοποιημένων αδειών ανοικτού περιεχομένου Creative Commons έκδοση 3.0 Αναφορά-Μη-Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγο Έργο v.3.0 και Αναφορά-Μη-Εμπορική Χρήση-Παρόμοια Διανομή (CC BY-NC-ND 3.0 GR και CC BY-NC-SA 3.0 GR), που έχει επιλέξει ο δημιουργός του έργου, όπως αυτοί καθορίζονται στον αντίστοιχο σύνδεσμο (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ και http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr/), και δεύτερον, με κάθε άλλη άδεια Creative Commons έκδοση 3.0 ή μεταγενέστερη, που ενδέχεται να επιλέξει στο μέλλον ο δημιουργός/δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων. Για λοιπές χρήσεις απαιτείται άδεια του τελευταίου.

Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Εφευρέσεις, βιομηχανικά σχέδια ή υποδείγματα, εμπορικά σήματα και άλλου είδους διακριτικά γνωρίσματα που τυχόν περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ανήκουν στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κτήτορες των σχετικών δικαιωμάτων ή έχουν κατοχυρώσει σχετικό δικαίωμα στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική ιδιοκτησία.

Περιορισμός Ευθύνης-Δήλωση Αποποίησης

Ο Σ.Ε.Α.Β. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου να παρέχεται με τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Το περιεχόμενο του Αποθετηρίου παρέχεται στη βάση του «ως έχει» ("as is") και «ως διατίθεται» ("as available") και χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου αυτού. Σε καμία περίπτωση ο Σ.Ε.Α.Β. δε φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του χρήστη από τη χρήση των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, ο Σ.Ε.Α.Β. δεν εγγυάται ότι ανά πάσα στιγμή οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα ή άλλα παρόμοια προβλήματα. Ομοίως, ο Σ.Ε.Α.Β. δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Χρήση Συνδέσμων σε Δικτυακούς Τόπους Τρίτων (Links)

Ο Σ.Ε.Α.Β. παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους Όρους Χρήσης (και ενδεχομένως στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) που αναγράφονται σε καθέναν από αυτούς. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το Σ.Ε.Α.Β., ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους, την ποιότητα των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών ή προϊόντων, ούτε για την πολιτική απορρήτου και ασφαλείας που υιοθετούν. Επίσης, ο Σ.Ε.Α.Β. δεν ευθύνεται για την ακώλυτη, άνευ λαθών και αμόλυντη από "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά λειτουργία των δικτυακών τόπων τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Εάν ο χρήστης του δικτυακού τόπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, μέσω των συνδέσμων του, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Αποκλεισμός Προτροπών–Συμβουλών

Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους χρήστες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Αντιθέτως, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, ενώ αποκλείεται οιαδήποτε ευθύνη του Σ.Ε.Α.Β.

Διέπουσα Νομοθεσία/Δικαιοδοσία

Η συγκεκριμένη Σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και ερμηνεύεται βάσει των γενικών ρητρών του Α.Κ. (αρ. 200, 281, 288), ήτοι των κανόνων της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω Σύμβασης υπάγονται στην αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της παρούσας συμφωνίας ή της ισχύουσας νομοθεσίας ο Σ.Ε.Α.Β. δύναται να παύσει προσωρινά ή οριστικά την πρόσβαση του παραβάτη χρήστη ή/και να αποσύρει το πνευματικό του δημιούργημα από το Αποθετήριο.

Μεταβατικοί Όροι

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους της Σύμβασης χρήσης διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετος με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο ως άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός, ο όρος αυτός παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από την παρούσα, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η ενδεχόμενη αδράνεια του Σ.Ε.Α.Β. να επιβάλει συμμόρφωση με τους παρόντες όρους δε θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από τους όρους αυτούς.

Ηλεκτρονική Επικοινωνία

Η επικοινωνία μεταξύ του διαχειριστή του Αποθετηρίου και του χρήστη θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στη διεύθυνση http://repository.kallipos.gr/feedback και μέσω ανακοινώσεων που θα αναρτά ο πρώτος στον δικτυακό τόπο του Αποθετηρίου. Ο Σ.Ε.Α.Β. προτρέπει τους χρήστες να επικοινωνούν με το διαχειριστή του Αποθετηρίου οσάκις διαπιστώνουν διακοπές, σφάλματα ή άλλα παρόμοια προβλήματα στο περιεχόμενο του Αποθετηρίου, καθώς επίσης, σε περίπτωση που ανακύψουν απορίες σχετικά με την επιτρεπόμενη χρήση του περιεχομένου του Αποθετηρίου ή διαπιστωθεί προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των καταθετών ή παράβαση της ελληνικής ή διεθνούς νομοθεσίας. Τέλος, ο χρήστης με την παρούσα Σύμβαση συμφωνεί ότι κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των μερών θα θεωρείται ότι καλύπτει πλήρως τις εκ του νόμου προϋποθέσεις του έγγραφου τύπου.

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA