Το σύνολο του βιβλίουAdobe PDF (10.45 MB)
Brochure
Download
User comments
Title Details:
Εισαγωγή στη μηχανική των πετρωμάτων
Authors: Nomikos, Pavlos
Reviewer: Sofianos, Alexandros
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MINING AND METALLURGICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ROCK MECHANICS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MINING AND METALLURGICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ROCK MECHANICS
Keywords:
Rock Mechancs
Laboratory Testing
Description:
Abstract:
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, που διδάσκονται θέματα Μηχανικής των Πετρωμάτων καθώς και σε μηχανικούς της πράξης που επιθυμούν να κατανοήσουν το αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο και να ενημερωθούν για τις νεώτερες απόψεις περί της μηχανικής συμπεριφοράς των πετρωμάτων. Στο βιβλίο αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες της μηχανικής εφαρμοσμένες στα πετρώματα ενώ δίνεται έμφαση στις εργαστηριακές μεθόδους και στις τυποποιημένες δοκιμές προσδιορισμού των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του πετρώματος και των ασυνεχειών του. Οι πρακτικές εφαρμογές της μηχανικής των πετρωμάτων εισάγονται μέσω των μεθόδων εμπειρικής εκτίμησης της αντοχής και παραμορφωσιμότητας της βραχομάζας, καθώς και με την εξέταση μηχανισμών αστοχίας επιφανειακών κατασκευών σε πετρώματα, που ελέγχονται από την αντοχή των ασυνεχειών ή της βραχομάζας. Αναλυτικότερα, ο αναγνώστης μπορεί να βρει σε αυτό το βιβλίο το απαραίτητο υλικό για την κατανόηση των εννοιών που σχετίζονται με:
- τη φύση του πετρώματος ως γεωλογικό υλικό και τη σχέση του με τις μηχανικές και φυσικές του ιδιότητες
- τη σημασία της εντατικής κατάστασης του πετρώματος και τις μεθόδους ανάλυσης της τάσης, της παραμόρφωσης και της καταστατικής συμπεριφοράς του πετρώματος
- την μακροσκοπική συμπεριφορά του πετρώματος σε θλίψη και εφελκυσμό
- τον προσδιορισμό των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του πετρώματος στο εργαστήριο
- τον προσδιορισμό της διατμητικής αντοχής των ασυνεχειών στο εργαστήριο, την εκτίμηση της διατμητικής αντοχής των ασυνεχειών in situ, και την σημασία αυτών για την εκτίμηση της ευστάθειας βραχωδών πρανών, όταν η αστοχία του πρανούς ελέγχεται από την ολίσθηση τεμαχών του πετρώματος σε επιφάνειες ασυνεχειών
- τη δομή, την τεχνική ταξινόμηση και τις εμπειρικές μεθόδους προσδιορισμού της αντοχής και παραμορφωσιμότητας της βραχομάζας, με εφαρμογή στην ανάλυση της ευστάθειας πρανούς σε ασθενείς κατακερματισμένες βραχόμαζες και σε θεμελιώσεις σε πετρώματα.
Linguistic Editors: Pappas, Vasileios
Technical Editors: Kotsanis, Dimitrios
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-458-9
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3983
Bibliographic Reference: Nomikos, P. (2015). Εισαγωγή στη μηχανική των πετρωμάτων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3983
Language: Greek
Consists of: 1. Introduction
2. Physical properties of rock
3. Εντατική κατάσταση του πετρώματος
4. Παραμόρφωση του πετρώματος
5. Μονοαξονική θλίψη άρρηκτου πετρώματος
6. Αντοχή του πετρώματος σε τριαξονική θλίψη
7. Αντοχή του πετρώματος σε εφελκυσμό
8. Δυναμική συμπεριφορά του πετρώματος
9. Διατμητική αντοχή των ασυνεχειών του πετρώματος
10. Αντοχή και παραμορφωσιμότητα της βραχομάζας
11. Ευστάθεια βραχωδών πρανών
12. Θεμελιώσεις σε πετρώματα
Number of pages 300
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions
User comments
There are no published comments available!