ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑAdobe PDF (2.44 MB)
epubEPUB (27.32 MB)
Download
Brochure
Download
User comments
Title Details:
Εργαστηριακές μέθοδοι ανάλυσης πρωτεϊνών
Authors: Poulas, Konstantinos
Sideris, Sotirios
Reviewer: Lagoumintzis, Georgios
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > CHEMISTRY > BIOCHEMISTRY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > CHEMISTRY > BIOCHEMISTRY > PROTEINS
Keywords:
Proteins
Electrophoresis
Chromatography
Description:
Abstract:
Η Βιοχημεία αποτελεί βασικό και συστατικό μάθημα στα προγράμματα σπουδών σημαντικού αριθμού τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών και των Σχολών Επιστημών Υγείας. Η βασική εκπαίδευση και η πρακτική άσκηση των φοιτητών σε θέματα βιοχημικού ενδιαφέροντος αποτελούν την βάση για την κατανόηση των πολύπλοκων βιολογικών αντιδράσεων και την εμπέδωση πολύπλοκων βιολογικών εννοιών. Το παρόν πόνημα εστιάζει στην παρουσίαση βασικών εργαστηριακών τεχνικών για την ανάλυση και το διαχωρισμό των πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες συνιστούν ιδιαζόντως ετερογενή κατηγορία βιολογικών μακρομορίων. Μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον εμφανίζουν χημική αστάθεια και το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη ειδικού χειρισμού κατά την απόμόνωση και την ανάλυσή τους. Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας του Ανασυνδυασμένου DNA και η πλειάδα των εφαρμογών που προκύπτουν από τη χρήση της, καθώς και η εξέλιξη και τελειοποίηση αναλυτικών μεθόδων καθιστούν απαραίτητη τη γνώση των βασικών αρχών απομόνωσης και χειρισμού βιολογικών δειγμάτων που περιέχουν πηγές πρωτεΐνης. Στον συγκεκριμένο Εργαστηριακό Οδηγό επιχειρείται μια διεξοδική προσέγγιση με σκοπό την κατανόηση βασικών αναλυτικών τεχνικών που αφορούν στην κλασμάτωση των πρωτεϊνών που περιέχονται σε διαλύματα αυτών. Επιχειρείται η παρουσίαση κλασικών αναλυτικών τεχνικών ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης και η αποσαφήνιση των βασικών αρχών λειτουργίας καθεμιάς από αυτές. Θα παρουσιασθούν η ηλεκτροφορητική ανάλυση σε πηκτή, η χρωματογραφία μοριακού αποκλεισμού σε πηκτή, η χρωματογραφία συγγένειας και η ιονανταλλακτική χρωματογραφία.
Linguistic Editors: Kalliaras, Dimitris
Type: Laboratory Guide
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-126-7
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2578
Bibliographic Reference: Poulas, K., & Sideris, S. (2015). Εργαστηριακές μέθοδοι ανάλυσης πρωτεϊνών [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/2578
Language: Greek
Consists of: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
2. ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ
3. ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΟΝΤΟΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
4. ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΣΕ ΠΗΚΤΗ
5. ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ
Number of pages 121
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions
User comments
There are no published comments available!