Πλήρες κείμενο κεφαλαίουAdobe PDF (11.71 MB)
Διαφάνειες διάλεξης κεφαλαίουAdobe PDF (848.95 kB)
Title Details:
Orbital Angular Momentum
Authors: Perivolaropoulos, Leandros
Reviewer: Kosmas, Theocharis
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > GENERAL PHYSICS > QUANTUM MECHANICS, FIELD THEORIES, AND SPECIAL RELATIVITY
Keywords:
Angular Momentum Operator
Permutators Of Angular Momentum Operators
Operators Of Lower And Rising
Angular Momentum Eigenvalues
Spin Eigenstates
Spherical Harmonics
Description:
Abstract:
Τα θέματα που θα καλύψουμε στο κεφάλαιο αυτό είναι τα εξής (Τραχανάς, 2005· Τραχανάς, 2008· Binney & Skinner, 2013· Cohen et al., 2006· Fitzpatrick, 2010· Griffiths, 2004· French et al., 1978· Gasiorowicz, 2003·Landau et al., 1977· Peleg et al., 2010): Θα ορίσουμε, πρώτα, τους τελεστές της τροχιακής στροφορμής, στην αναπαράσταση της θέσης. Μετά, θα ορίσουμε τους τελεστές ανύψωσης και μείωσης και σε αναλογία με τον αρμονικό ταλαντωτή, θα βρούμε τις ιδιοκαταστάσεις και τις ιδιοτιμές του μέτρου της στροφορμής καθώς και της z συνιστώσας της στροφορμής. Θα δούμε ότι στην αναπαράσταση της θέσης, οι ιδιοκαταστάσεις αυτές ταυτίζονται με γνωστές συναρτήσεις που λέγονται «σφαιρικές αρμονικές».
Linguistic Editors: Tsionis, Giorgos
Graphic Editors: Theodoraki, Alexandra
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5539
Bibliographic Reference: Perivolaropoulos, L. (2015). Orbital Angular Momentum [Chapter]. In Perivolaropoulos, L. 2015. Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5539
Language: Greek
Consists of: 1. Τελεστής Στροφορμής
2. Στροφορμή στην Αναπαράσταση της Θέσης
3. Τελεστές Ανύψωσης και Μείωσης
4. Έρευση σταθερών αναλογίας
5. Ιδιοτιμές L2
6. Ιδιοτιμές του L2, Σφαιρικές αρμονικές
7. Κριτήρια αξιολόγησης
8. Κριτήριο αξιολόγησης 4
9. Κριτήριο αξιολόγησης 5
10. Ιδιοκαταστάσεις και ιδιοτιμές του τελεστή της στροφορμής
11. Παραδείγματα σφαιρικών αρμονικών
Is Part of: Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions