Ανάλυση κόστους οφέλουςAdobe PDF (1.39 MB)
Title Details:
Cost Benefit Analysis
Authors: Papadamou, Stefanos
Syriopoulos, Konstantinos
Reviewer: Kollias, Christos
Subject: LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > FINANCIAL ECONOMICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > FINANCIAL ECONOMICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > FINANCIAL ECONOMICS > GENERAL FINANCIAL MARKETS
Keywords:
Socioeconomic Appraisal
Cost Benefit Analysis
Description:
Abstract:
Τα όρια της αγοράς και οι παρεμβάσεις του κράτους. Διάκριση μεταξύ αγοραίας και σκιώδους τιμής. Προσδιορισμός και αποτίμηση στοιχείων κοινωνικού κόστους και οφέλους από την υλοποίηση ενός έργου όταν υπάρχει μια αγορά για το αγαθό. Η μέθοδος των ποιοτικών χαρακτηριστικών προσδιορίζει τα οφέλη ενός μη-αγοραίου αγαθού ως τα στοιχεία ενός διανύσματος χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν ένα αγοραίο αγαθό. Παράδειγμα αποτίμησης μη αγοραίων αγαθών ως αποτέλεσμα της υλοποίησης ενός έργου με την μέθοδο του κόστους ταξιδιού.

Ερωτήσεις και ασκήσεις κεφαλαίου
Linguistic Editors: Kioseoglou, Nerina
Graphic Editors: Belegrinis, Ioannis
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4370
Bibliographic Reference: Papadamou, S., & Syriopoulos, K. (2015). Cost Benefit Analysis [Chapter]. In Papadamou, S., & Syriopoulos, K. 2015. Βασικές αρχές αξιολόγησης επενδύσεων: Χρηματοοικονομική και κοινωνικοοικονομική προσέγγιση [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 5. http://hdl.handle.net/11419/4370
Language: Greek
Is Part of: Βασικές αρχές αξιολόγησης επενδύσεων: Χρηματοοικονομική και κοινωνικοοικονομική προσέγγιση
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions