Ειδικές επενδυτικές αποφάσεις και κίνδυνοςAdobe PDF (1.41 MB)
Title Details:
SPECIAL INVESTMENT DECISIONS AND RISK
Authors: Papadamou, Stefanos
Syriopoulos, Konstantinos
Reviewer: Kollias, Christos
Subject: LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > FINANCIAL ECONOMICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > FINANCIAL ECONOMICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > FINANCIAL ECONOMICS > GENERAL FINANCIAL MARKETS
Keywords:
Investment Appraisal
Cost Benefit Analysis
Annual Equivalent Cost
Leasing
Bank Loans
Sensitivity Analysis
Expected Utility
Return
Risk
Cash Flows
Description:
Abstract:
Προϋπολογισμός ειδικών επενδύσεων: Σύγκριση επενδυτικών έργων με διαφορετική διάρκεια ζωής. Αποφάσεις που σχετίζονται με την κατασκευή ή αγορά κάποιου εξοπλισμού, με την αντικατάσταση ή την διατήρηση του παλαιού εξοπλισμού, με την αγορά μέσω τραπεζικού δανεισμού ή την μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση.

Προϋπολογισμός επενδύσεων με κίνδυνο: Απόδοση και κίνδυνος. Ενσωμάτωση του κινδύνου στις χρηματικές ροές και δέντρα αποφάσεων. Ενσωμάτωση του κινδύνου στο επιτόκιο προεξόφλησης. Μεγιστοποίηση αναμενόμενης αξίας επένδυσης έναντι αναμενόμενης χρησιμότητας. Η σημασία της ανάλυσης ευαισθησίας. Το υπόδειγμα περιουσιακών κεφαλαιουχικών στοιχείων CAPM στον προϋπολογισμό επενδύσεων.

Ερωτήσεις και ασκήσεις κεφαλαίου
Linguistic Editors: Kioseoglou, Nerina
Graphic Editors: Belegrinis, Ioannis
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4368
Bibliographic Reference: Papadamou, S., & Syriopoulos, K. (2015). SPECIAL INVESTMENT DECISIONS AND RISK [Chapter]. In Papadamou, S., & Syriopoulos, K. 2015. Βασικές αρχές αξιολόγησης επενδύσεων: Χρηματοοικονομική και κοινωνικοοικονομική προσέγγιση [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 3. http://hdl.handle.net/11419/4368
Language: Greek
Is Part of: Βασικές αρχές αξιολόγησης επενδύσεων: Χρηματοοικονομική και κοινωνικοοικονομική προσέγγιση
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions