Κριτήρια Επενδυτικών Αποφάσεων υπό συνθήκες ΒεβαιότηταςAdobe PDF (1.44 MB)
Title Details:
INVESTMENT APPRAISAL UNDER UNCERTAINTY
Authors: Papadamou, Stefanos
Syriopoulos, Konstantinos
Reviewer: Kollias, Christos
Subject: LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > FINANCIAL ECONOMICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > FINANCIAL ECONOMICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > FINANCIAL ECONOMICS > GENERAL FINANCIAL MARKETS
Keywords:
Investment Appraisal
Cost Benefit Analysis
Time Value Of Money
Net Present Value
Internal Rate Of Return
Payback Period
Present Value
Present Value Of An Annuity
Future Value
Future Value Of An Annuity
Inflation
Depreciation
Description:
Abstract:
Η χρονική αξία του χρήματος. Διάκριση μεταξύ μελλοντικής και παρούσας αξίας ποσού και ράντας. Τα παραδοσιακά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων (Λογιστικός λόγος απόδοσης, περίοδος επανείσπραξης κεφαλαίου). Τα κριτήρια επενδυτικών αποφάσεων βάσει προεξοφλημένων χρηματικών ροών. Προσδιορισμός των χρηματικών ροών, αντιμετώπιση αποσβέσεων, φόρων, τόκων και πληθωρισμού. Πρακτικές εφαρμογές χρησιμοποιώντας το excel.

Ερωτήσεις και ασκήσεις κεφαλαίου
Linguistic Editors: Kioseoglou, Nerina
Graphic Editors: Belegrinis, Ioannis
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4367
Bibliographic Reference: Papadamou, S., & Syriopoulos, K. (2015). INVESTMENT APPRAISAL UNDER UNCERTAINTY [Chapter]. In Papadamou, S., & Syriopoulos, K. 2015. Βασικές αρχές αξιολόγησης επενδύσεων: Χρηματοοικονομική και κοινωνικοοικονομική προσέγγιση [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 2. http://hdl.handle.net/11419/4367
Language: Greek
Is Part of: Βασικές αρχές αξιολόγησης επενδύσεων: Χρηματοοικονομική και κοινωνικοοικονομική προσέγγιση
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions