4ο ΚεφάλαιοAdobe PDF (2.25 MB)
Title Details:
Σχεδιασμός [Οργάνωση της παραγωγής και σχεδίαση του πολυμεσικού προϊόντος]
Authors: Dimoulas, Charalampos
Reviewer: Veglis, Andreas
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION MANAGEMENT > MULTIMEDIA SYSTEMS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION MANAGEMENT
LAW AND SOCIAL SCIENCES > POLITICAL SCIENCES > SYSTEMS OF RULE, STRUCTURES OF DOMINATION > POLITICS > COMMUNICATION POLICY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > MASS PHENOMENA > COMMUNICATION
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIAL POLICY, PLANNING, FORECASTING > INFORMATION POLICY
Keywords:
Multimedia Technologies
Hypermedia
Non-linear Storytelling
Multimedia Content Processing
Multimedia Authoring Software
Multimedia Management
Web Documentaries
Digital Media
New Media
Electronic Mass Communication Media
Multimedia Production
Description:
Abstract:
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα θέματα του πολυμεσικού σχεδιασμού, δηλαδή των διαδικασιών της επιλογής και οργάνωσης των διαφόρων μορφών περιεχομένου, της υιοθέτησης κατάλληλων δομών και μηχανισμών διάδρασης, της διερεύνησης και επιλογής εργαλείων επεξεργασίας και ανάπτυξης, της εξειδίκευσης του μοντέλου ανάπτυξης και του χρονοδιαγράμματος της παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται τα θέματα καθορισμού των λειτουργικών διαγραμμάτων ροής (flow-diagrams) και του χρονικού προγραμματισμού (διαγράμματα Gantt, Pert), των κατηγοριών οθονών και των προτύπων υψηλής πιστότητας, των μηχανισμών συλλογής, επεξεργασίας και διασύνδεσης του πρωτογενούς περιεχομένου, της γενικότερης αισθητικής και λειτουργικής ταυτότητας της εφαρμογής. Έτσι, αναλύονται μέθοδοι και πρακτικές ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται για την επικύρωση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης και την υιοθέτηση συγκεκριμένων προσεγγίσεων και αποφάσεων, δηλαδή ενός σχεδιασμού υλοποίησης.
Technical Editors: Vrysis, Lazaros
Graphic Editors: Startsenko, Ioulia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4347
Bibliographic Citation: Dimoulas, C. (2015). Σχεδιασμός [Οργάνωση της παραγωγής και σχεδίαση του πολυμεσικού προϊόντος] [Chapter]. In Dimoulas, C. 2015. Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 4. http://hdl.handle.net/11419/4347
Language: Greek
Is Part of: Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions