Στοιχεία Χωρικής ΑνάλυσηςAdobe PDF (20.65 MB)
Title Details:
Στοιχεία Χωρικής Ανάλυσης
Authors: Kavouras, Marinos
darra, Athanasia
kontaxaki, Sofia
tomai, Eleni
Reviewer: Kokla, Margarita
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > CARTOGRAPHY- GEOVISUALIZATION
Keywords:
Spatial Analysis
Statistical Indices
Computational Geometry
Spatial Interpolation
Overlay
Location-allocation
Description:
Abstract:
Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφεται πώς η χωρική ανάλυση μέσω ενός συνόλου μεθόδων και τεχνικών μελετά τα γεωγραφικά δεδομένα για να εξάγει συμπεράσματα αναφορικά με τη δομή, κατανομή και συσχέτισή τους. Παρουσιάζονται βασικοί τελεστές χωρικής ανάλυσης βασισμένοι στα αναλυτικά εργαλεία ενός ΣΓΠ. Αυτοί χρησιμοποιούν τη δομή της γεωχωρικής βάσης για να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτει ο χρήστης ή η μηχανή όπως χωρικές πράξεις μεταξύ θεματικών επιπέδων, ζώνες επιρροής, ανάλυση δικτύων, ανάλυση περιοχών, ανάλυση χωρικής κατανομής φαινομένων, ανάλυση αναγλύφου, δημιουργία χωρικών ομάδων βάσει ομοιότητας, υπολογισμός γεωστατιστικών δεικτών, κ.ά.
Technical Editors: Baglatzi, Alkyoni
Brailas, Ioannis
Charcharos, Christos
Type: Chapter
Creation Date: 2016
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/6398
Bibliographic Citation: Kavouras, M., darra, A., kontaxaki, S., & tomai, E. (2016). Στοιχεία Χωρικής Ανάλυσης [Chapter]. In Kavouras, M., darra, A., kontaxaki, S., & tomai, E. 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 6. http://hdl.handle.net/11419/6398
Language: Greek
Is Part of: Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες