Τελική μορφήAdobe PDF (2.65 MB)
Title Details:
Μονοδιάστατα μοντέλα της ηλιακής ατμόσφαιρας
Authors: Alissandrakis, Constantine
Nintos, Alexandros
Patsourakos, Spyros
Reviewer: Vlachos, Loukas
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS
Keywords:
Sun
Solar Atmosphre
Solar Magnetic Field
Solar Activity
Solar Energetic Phenomena
The Solar Wind
Space Weather
Planetary Magnetospheres
Solar-terrestrial Relations
Description:
Abstract:
Εμπειρικά μοντέλα της φωτόσφαιρας στο συνεχές: αντιστροφή της καμπύλης μεταβολής κέντρου-χείλους, συντελεστής απορρόφησης και πηγές αδιαφάνειας, υπολογισμός της πίεσης και του γεωμετρικού βάθους, αποτελέσματα. Η μεταβατική περιοχή χρωμόσφαιρας-στέμματος. Διαγνωστική της θερμοκρασίας από λόγους εντάσεων. Ισόθερμο και διαφορικό μέτρο εκπομπής. Διαγνωστική της πυκνότητας από λόγους εντάσεων, παράγοντας πλήρωσης. Ακτινοβολία και δομή του στέμματος: συνεχής εκπομπή, φασματικές γραμμές. Ερωτήσεις - Ασκήσεις
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5518
Bibliographic Reference: Alissandrakis, C., Nintos, A., & Patsourakos, S. (2015). Μονοδιάστατα μοντέλα της ηλιακής ατμόσφαιρας [Chapter]. In Alissandrakis, C., Nintos, A., & Patsourakos, S. 2015. Φυσική του ήλιου και του διαστήματος [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5518
Language: Greek
Is Part of: Φυσική του ήλιου και του διαστήματος
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions