Σύνολο ΣυγγράμματοςAdobe PDF (13.4 MB)
HTML έκδοσηZIP (81.24 MB)
Download
Adobe PDF (231.32 kB)
Brochure
Download
User comments
Title Details:
ABOUT DEMOGRAPHY AND POPULATION TRENDS
Authors: Tragaki, Alexandra
Bagkavos, Christos
Dounas, Demetres
Reviewer: Gkousia, Maria
Subject: LAW AND SOCIAL SCIENCES > DEMOGRAPHY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > DEMOGRAPHY > THEORY AND METHODOLOGY OF RESEARCH AND ANALYSIS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > DEMOGRAPHY > MORTALITY AND FERTILITY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > DEMOGRAPHY > POPULATION SIZE AND DEMOGRAPHIC EVOLUTION
LAW AND SOCIAL SCIENCES > DEMOGRAPHY > POPULATION CHARACTERISTICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > DEMOGRAPHY > HUMAN GEOGRAPHY > ECONOMIC GEOGRAPHY > GEODEMOGRAPHICS
Keywords:
Tools And Methods Of Demographic Analysis
World Population
Population Of Greece
Demographic Issues
Description:
Abstract:
Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο εγχειρίδιο δημογραφίας που όμως θα ξεφεύγει από την παραδοσιακή παρουσίαση δημογραφικών τεχνικών και δεικτών. Στόχος είναι η παρουσίαση της ιστορίας της δημογραφίας ως επιστήμη, η ανάπτυξη δεικτών, μέτρων μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιεί και η ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας των πληθυσμιακών εξελίξεων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι βασικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα, τονίζονται οι γεωγραφικές και διαχρονικές διαφοροποιήσεις, οι βασικές ερμηνευτικές παράμετροι πίσω από αυτές καθώς και οι σημαντικότερες συνέπειες τους.

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από τρεις ενότητες:

Η πρώτη έχει τίτλο "Δημογραφία, Αντικείμενο-Εργαλεία-Μεθοδολογία-Εφαρμογές" και παραουσιάζει τις πληθυσμιακές θεωρίες που αναπτύχθηκαν πριν γεννηθεί η δημογραφία ως επιστήμη, και οι παράγοντες που συνέβαλλαν στην καθιέρωσή της (Κεφ.1). Αναλύεται το αντικείμενο της δημογραφίας (Κεφ.2), οι διαφορετικές πηγές δημογραφικών δεδομένων (Κεφ.3) τα εργαλεία (Κεφ4) οι μέθοδοι και τεχνικές δημογραφικής ανάλυσης (Κεφ.5)

Η δεύτερη με τίτλο "Ο Παγκόσμιος Πληθυσμός: Χθες – Σήμερα -Αύριο" παρουσιάζει τις δημογραφικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο (Κεφ 6), επικεντρώνεται στον 20ο αι. (Κεφ.7) και την πρώτη δεκαετία του 21ου αι και τις προκλήσεις του μέλλοντος (Κεφ.8).

Η τρίτη ενότητα κάτω από τον τίτλο "Ο πληθυσμός της σύγχρονης Ελλάδας: Εξελίξεις, προσδιοριστικοί παράγοντες και συνέπειες" παρουσιάζει τη δημογραφική εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του (Κεφ. 9), τις διαφοροποιήσεις της γονιμότητας και θνησιμότητας ως προς τις γεωγραφικές, ηλικιακές και κοινωνικές παραμέτρους (Κεφ. 10), παρουσιάζει τις σημαντικότερες εξελίξεις αναφορικά με τον πληθυσμό άλλης υπηκοότητας στην Ελλάδα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (Κεφ. 11) πραγματεύεται τα ζητήματα των προοπτικών εξέλιξης του πληθυσμού της Ελλάδας και των επιπτώσεων τους (Κεφ. 12).
Technical Editors: Ntounas, Dimitrios
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-198-4
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
DOI http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-561
Handle http://hdl.handle.net/11419/4670
Bibliographic Reference: Tragaki, A., Bagkavos, C., & Dounas, D. (2015). ABOUT DEMOGRAPHY AND POPULATION TRENDS [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-561
Language: Greek
Consists of: 1. DEMOGRAPHIC DATA SOURCES
2. DEMOGRAPHIC TOOLS
3. METHODS AND TECHNICS IN DEMOGRAPHIC ANALYSIS
4. THE WORLD POPULATION HISTORY
5. 20TH CENTURY: 100 YEARS OF RAPID POPULATION DEVELOPMENTS
6. DEMOGRAPHIC CHALLENGES IN 21ST CENTURY
7. DEMPGRAPHIC DEVELOPMENTS IN GREECE SINCE NATIONS EARLY DAYS
8. REPRODUCTION AND MORTALITY TRENDS OF GREEK POPULATION
9. INTERNATIONAL MIGRATION: A LABOUR EXPORTER TURNED INTO A DESTINATION COUNTRY
10. SOCIAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES OF DEMOGRAPHIC CHANGE AND FUTURE POPULATION TRENDS
11. ΤHE LONG STORY OF A NEW SCIENCE
12. WHAT IS DEMOGRAPHY ABOUT
Number of pages 280
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions
User comments
There are no published comments available!