Τελευταία ενημέρωση: 02/02/2017Adobe PDF (2.46 MB)
EPUB (1.29 MB)
Download
Brochure
Download
User comments
Title Details:
Εισαγωγή στη διεθνή πολιτική οικονομία
Authors: Manoli, Panagiota
Maris, Georgios
Reviewer: Ladi, Styliani
Subject: LAW AND SOCIAL SCIENCES > POLITICAL SCIENCES
Keywords:
Global Economy
International Relations
Globalization
Power
Wealth
Description:
Abstract:
Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς αλλά και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται μαθήματα Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Διεθνών Σχέσεων, Παγκόσμιας Διακυβέρνησης και επιθυμούν να εμβαθύνουν στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Καθώς το σύγγραμμα ικανοποιεί ανάγκες διδασκαλίας απευθύνεται κυρίως σε σπουδαστές, αλλά έχει απήχηση τόσο στο ευρύ αναγνωστικό κοινό όσο και σε εξειδικευμένους μελετητές.
Το βιβλίο παρουσιάζει τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας (ΔΠΟ) και εστιάζει σε επιμέρους θέματα ειδικού βάρους στη μελέτη της ΔΠΟ. Συγκεκριμένα ασχολείται με την κατανόηση της έννοιας της «διεθνούς πολιτικής οικονομίας», με την ανάδειξη της ΔΠΟ ως ξεχωριστού γνωστικού αντικειμένου, με τις δυναμικές της παγκόσμιας οικονομίας που καθόρισαν το περιεχόμενο της ΔΠΟ και με επιμέρους θεωρητικές προσεγγίσεις. Οι βασικοί θεματικοί άξονες του βιβλίου περιλαμβάνουν: η έννοια της διεθνούς πολιτικής οικονομίας, παραδοσιακές και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, το διεθνές εμπόριο, το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, διεθνής παραγωγή, περιφερισμός και παγκοσμιοποίηση και θεωρία και πολιτική της ανάπτυξης.
Linguistic Editors: Rigopoulou, Stavroula
Technical Editors: Papavasileiou, Spyridon
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-069-7
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3945
Bibliographic Reference: Manoli, P., & Maris, G. (2015). Εισαγωγή στη διεθνή πολιτική οικονομία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3945
Language: Greek
Consists of: 1. Το πεδίο της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας
2. Θεωρητικές προσεγγίσεις
3. Διεθνείς εμπορικές σχέσεις
4. Παγκόσμια χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική
5. Διεθνής παραγωγή
6. Περιφερισμός και περιφερειοποίηση
7. Διεθνής ανάπτυξη
Number of pages 200
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions
User comments
There are no published comments available!