ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗAdobe PDF (7.59 MB)
EPUB (12.58 MB)
Download
Brochure
Download
Title Details:
Περιβαλλοντική Υπολογιστική Ρευστομηχανική
Other Titles: Προσομοίωση υδατικών συστημάτων με έμφαση στην προστασία περιβάλλοντος
Authors: Sylaios, Georgios
Moutsopoulos, Konstantinos
Reviewer: Karampas, Theofanis
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ENVIRONMENTAL SYSTEMS AND MODELS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > FLUID DYNAMICS > GENERAL THEORY IN FLUID DYNAMICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > HYDRO(GEO)LOGY > GROUNDWATER
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > WATER RESOURCES MANAGEMENT
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > OCEANOGRAPHY > PHYSICAL OCEANOGRAPHY
Keywords:
Fluid Flow Models
Pollutants Dispersion
Applied Fluid Mechanics
Water Resources Management
Description:
Abstract:
Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ασχολείται με τη διδασκαλία των κύριων θεωρητικών εξισώσεων της περιβαλλοντικής ρευστομηχανικής. Σε αυτό αναλύονται διεξοδικά οι κύριες εξισώσεις μαθηματικών προσομοιώσεων των περιβαλλοντικών ροών (εξίσωση Navier-Stokes, συνέχειας, ολοκληρωμένη κατά το βάθος εξίσωση συνέχειας, ολοκληρωμένες πλευρικά εξισώσεις συνέχειας και κίνησης, εξίσωση μεταφοράς και διάχυσης ρύπου, εξισώσεων υπόγειων ροών), ενώ προσδιορίζονται oi εμπειρικές εξισώσεις εκτίμησης των συντελεστών τυρβώδους ιξώδους και τυρβώδους διάχυσης. Αναλύεται η μεθοδολογία επίλυσης των παραπάνω εξισώσεων με τη τεχνική των πεπερασμένων διαφορών και όγκων ελέγχου και παρουσιάζονται σειρά ασκήσεων και προβλημάτων.

Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει εφαρμοσμένες περιβαλλοντικές ροές και τις διεργασίες μεταφοράς και διάχυσης ρύπων σε αυτές. Ειδικότερα αναλύονται οι διεργασίες και η προσομοίωση των φαινομένων μεταφοράς και διάχυσης ρύπου σε μονοδιάστατες ροές (π.χ., κανάλια, χείμαρροι, ποτάμια), διδιάστατες ροές (λίμνες, ταμιευτήρες, ποταμοεκβολές, παράκτια συστήματα) και σε τρισδιάστατες ροές (ανοικτή θάλασσα). Επιπλέον το μάθημα ασχολείται με τη μελέτη συμπεριφοράς υποθαλάσσιων φλεβών και πλουμίων που αναπτύσσονται στη παράκτια ζώνη, και ασχολείται με το βέλτιστο σχεδιασμό τέτοιων έργων ώστε να επιτυγχάνεται ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τέλος, παρουσιάζονται παραδείγματα προσομοίωσης και διαχείρισης υπόγειου υδατικού δυναμικού.

Παρουσιάζεται η μεθοδολογία διακριτοποίησης του υπολογιστικού πεδίου, η διαδικασία απλοποίησης των τρισδιάστατων θεωρητικών εξισώσεων μέσω παραδοχών, η εφαρμογή αρχικών και οριακών συνθηκών και η δυνατότητα διασύνδεσης του ομοιώματος με άλλα ομοιώματα ευρύτερης ροής. Σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζονται εφαρμογές που έχουν αναπτύξει οι συγγραφείς και έχουν εφαρμόσει σε υπαρκτά υδατικά συστήματα.
Linguistic Editors: Violitzi, Georgia
Technical Editors: Kokkos, Nikolaos
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-433-6
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3643
Bibliographic Reference: Sylaios, G., & Moutsopoulos, K. (2015). Περιβαλλοντική Υπολογιστική Ρευστομηχανική [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://hdl.handle.net/11419/3643
Language: Greek
Consists of: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
2. ΕΞΙΣΩΣΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΡΥΠΟΥ
3. ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ
4. ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ - ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ
5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΡΟΗΣ
6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
7. ΡΟΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ
8. ΜΕΙΞΗ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ
9. ΜΕΙΞΗ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΕΚΒΟΛΕΣ
10. ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
11. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΛΕΒΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΥΜΙΩΝ
12. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions