Στην Εισαγωγή παρουσιάζεται ο στόχος του συγγράμματος, η μελέτη δηλαδή της πεζογραφικής παραγωγής της μακράς δεκαετίας του 1960 (1958-1974). Δίνεται επιπλέον μια ιστορική ανασκόπηση των sixties στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ σκιαγραφούνται οι βασικές πολιτικές εξελίξεις και οι κυρίαρχες αισθητικές και ιδεολογικές τάσεις στο πολιτισμικό πεδίο της περιόδου.Adobe PDF (1.56 MB)
Title Details:
An introduction to the 'long' sixties.
Authors: Natsina, Anastasia
Kastrinaki, Angela
Dimitrakakis, Ioannis
Daskala, Evangelia
Reviewer: Stavropoulou, Erasmia Louiza
Subject: HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY > MODERN GREEK PHILOLOGY
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY > LITERATURE
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY > LITERARY FORMS AND GENRES > PROSE
Keywords:
Fiction
Modern
Existentialism
Modernism
Expressionism
Irrational
Liberalization
Dictatorship
1960s
Allegory
Censorship
Description:
Abstract:
This chapter serves as an introduction to the topics covered in the book, describes the discussion of the 'long' and 'short' sixties in the case of Greece, and gives a short historical overview of the period, discussing the political and cultural developments at this time.
Table of Contents:
1.1. Aim of the book
1.2. The sixties: Social and political radicalism
1.3. The Greek sixties: Political instability and cultural rennaissance
1.4. Why "long" and not "short"?
1.4.1. New topics and literary trends.
1.4.2. Literary and artistic magazines: A dynamic space of expression
Notes
Linguistic Editors: Apostoli, Persia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2198
Bibliographic Reference: Natsina, A., Kastrinaki, A., Dimitrakakis, I., & Daskala, E. (2015). An introduction to the 'long' sixties. [Chapter]. In Natsina, A., Kastrinaki, A., Dimitrakakis, I., & Daskala, E. 2015. Η πεζογραφία στη μακρά δεκαετία του 1960 [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/2198
Language: Greek
Is Part of: Η πεζογραφία στη μακρά δεκαετία του 1960
Number of pages 18
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions