(α) Στην αρχική φάση της εκπόλωσης της μεμβράνης (σχήμα αριστερά) έχουμε εισροή ιόντων Na+ στον ενδοκυτταρικό χώρο αλλά ταυτόχρονη εκροή ιόντων Na+ από το βάθος των σωλήνων, όπου δεν έχει αρχίσει ακόμη η εκπόλωση. Στη δεύτερη φάση της διέγερσης (σχήμα δεξιά), όπου έχουμε επαναπόλωση της μεμβράνης προς το αρχικό δυναμικό ηρεμίας, έχουμε εκροή ιόντων K+ από τον ενδοκυτταρικό χώρο, αλλά ταυτόχρονη εισροή ιόντων Na+ προς το βάθος των σωλήνων, όπου έχει αρχίσει πλέον η εκπόλωση. (β) Πυκνότητα ρεύματος στη μεμβράνη του μυϊκού κυττάρου. Η πυκνότητα ρεύματος η οποία γίνεται αντιληπτή μακροσκοπικά είναι η συνολική πυκνότητα, η οποία προκύπτει ως άθροισμα της πυκνότητας ρεύματος στο διάκενο του εγκάρσιου σωλήνα και στη συνεχή εξωτερική επιφάνεια του κυττάρου εκτός διακένου. Το πρόσημο της πυκνότητας ρεύματος έχει ληφθεί ως θετικό όταν εξέρχεται θετικό φορτίο από τον εσωκυτταρικό χώρο. (γ) Διφασικό δυναμικό.image/png (239.6 kB)
Download
Title Details:
Σχηματική αναπαράσταση διαδικασίας δημιουργίας διφασικού ΗΜΓ
Authors: Ventouras, Errikos-Chaim
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > LIFE SCIENCES > MOLECULAR BIOSCIENCES > BIOELECTRICITY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > INDERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY > BIOLOGICAL AND MEDICAL PHYSICS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY > MEDICAL INSTRUMENTS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY > MEDICAL EQUIPMENT
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY > BIOMEDICAL TECHNOLOGY AND BIOMECHANICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > PSYCHOLOGY > PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE > ELECTROPHYSIOLOGY
Keywords:
Biomedical Technology
Bioelectricity
Medical Electronics
Diagnostic Equipment
Electrocardiograph
Electroencephalograph
Electromyograph
Electroopthalmograph
Description:
Type: Image
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1826
Bibliographic Reference: Ventouras, E. (2015). Σχηματική αναπαράσταση διαδικασίας δημιουργίας διφασικού ΗΜΓ [Image]. In Ventouras, E. 2015. Τεχνολογία της in-vivo διαγνωστικής - Διατάξεις απαγωγής βιοηλεκτρικών σημάτων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 6. http://hdl.handle.net/11419/1826
Language: Greek
Is Part of: ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions