Απελευθέρωση τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα
1. Αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (Local Loop Unbundling / LLU)

Αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο είναι η δυνατότητα των νόμιμα αδειοδοτημένων τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν τον τοπικό βρόχο του Κοινοποιημένου Φορέα Εκμετάλλευσης (ΚΦΕ), προκειμένου να παρέχουν στο συνδρομητή υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών, όπως «γρήγορο» διαδίκτυο, ΙP τηλεφωνία και ψηφιακή καλωδιακή τηλεόραση.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδα ο (ΟΤΕ) είναι ο ΚΦΕ. Επομένως, η αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο περιγράφει τη δυνατότητα χρήσης του καλωδίου που συνδέει το χώρο του συνδρομητή με το αστικό κέντρο του παρόχου από άλλους, πλην του ΟΤΕ, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

2. Συνεγκατάσταση (Collocation)
Η συνεγκατάσταση εξοπλισμού ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η από κοινού χρήση συναφών ευκολιών μπορεί να γίνεται σε: κτίρια (συνεγκατάσταση εντός του κτιρίου σε ξεχωριστό χώρο ή σύμμεικτη συνεγκατάσταση ή συνεγκατάσταση στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίων),
    οικίσκους και καμπίνες ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
    σωληνώσεις, μικροσωληνώσεις, αγωγούς και φρεάτια,
    κατασκευές κεραιών.
Από τη συνεγκατάσταση προκύπτουν οφέλη: (α) για το κοινό, από τη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, τη μείωση της ενόχλησης από τα έργα ανάπτυξης υποδομών, την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες περισσότερων παρόχων, και (β) για τους παρόχους υπηρεσιών ή/και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από την εξοικονόμηση χρόνου και τη μείωση των δαπανών για την ανάπτυξη υποδομών (Δημόσια Διαβούλευση Κανονισμού Συνεγκατάστασης, 2008).
3. Δικαιώματα διέλευσης (Rights of Way)
Τα δικαιώματα διέλευσης αφορούν σε ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο περιγράφει τη διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τον τρόπο καταβολής και τους δικαιούχους είσπραξης των σχετικών τελών, τις τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός κτιρίων, τη χορήγηση δικαιώματος διέλευσης για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον αιγιαλό, την παραλία, τη χερσαία ζώνη λιμένος, τον συνεχόμενο ή παρακείμενο θαλάσσιο χώρο ή τον πυθμένα.
4. Αδειοδότηση ραδιοφάσματος
Η αδειοδότηση του ραδιοφάσματος αφορά στη λειτουργία των δικτύων Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης και των συστημάτων 3ης (UMTS) και 4ης γενιάς (LTE) κινητής τηλεφωνίας. Σε ό,τι αφορά τις σταθερές ασύρματες επικοινωνίες, χρησιμοποιείται κυρίως η ευρυζωνική ασύρματη πολυσημειακή (Point-to-Multipoint) τεχνολογία LMDS (Local Multipoint Distribution Service), που λειτουργεί σε εξουσιοδοτημένες συχνότητες του ραδιοφάσματος.